Version:


Korte nyheder: Medicinens Fundamentalisme < tilbage  Titel: Medicinens Fundamentalisme Fofatter: Gunver Juul Dato: 1. april 2005 Kategori: Korte nyheder Medicinens Fundamentalisme Monopolisering og Menneskerettigheder – en aktuel problematik. Dette indlæg ser nærmere på en lovgivning, der beskytter medicinalindustriens profit på bekostning af menneskers helbred. (Mangfoldig information og dokumentation for denne kroniks oplysninger kan hentes på: www.alliance-natural-health.org , www.thenf.com og www.mayday-info.dk ) Mens forskere ved Harvard Medical School er godt i gang med en ny naturvidenskab kaldet Genomics, som trænger dybere ned i sammenhængen mellem vore gener, fødevarer, mediciner og naturmidler og dermed leverer klare beviser for, hvorfor hvidløg, broccoli, gurkemeje og soya kan behandle diverse lidelser med stort held og uden mystik, er – ironisk nok - en gruppe under FN og WHO, ved navn Codex Alimentarius, i færd med at snige en lovgivning igennem den ”frie” verden og det ”liberale” EU, som vil underminere den naturlige vej til sundhed. Godt og vel 90 % af de politisk udvalgte medlemmer i Codex Alimentarius sidder også i bestyrelserne for, eller er på anden måde tæt forbundet med, de multinationale agrokemiske fødevare- og medicinal industrier. De holder lukkede møder i Rom og har carte blanche til at bestemme EU’s fødevarepolitik. Dette er et grumt eksempel på, hvorledes de demokratiske processer i EU kan omgås, således at forordninger træder i kraft uden offentlig debat. En morgen vågner vi op og opdager, at livsnødvendige tilskud er forbudte, og flere sundhedsfarlige tilsætningsstoffer er tilladte, uden at vi har haft mulighed for at vide det og dermed at kunne protestere. Nu er Codex alimentarius godt på vej til at forbyde: Produktion, distribution og information om effekten af vitaminer, mineraler og andre tilskud, inclusive en række planteekstrakter, som i dag holder mange mennesker frie af sygdomme eller mildner deres smerter. I EU-direktivets vejledning om brug af naturmidler følges denne holdning op ved at ”forbyde enhver angivelse af, at fødevarer kan lindre eller have gavnlig virkning på sygdomme eller sygdomssymptomer. Forbudet mod disse anprisninger gælder også udsagn, der kan dokumenteres.” Så nu skal det altså gøres forbudt og strafbart at udtale sig om kamille-te’s beroligende virkning! Forordningen gælder for alle medlemmer af FN, og der er planer om at indføre økonomiske sanktioner overfor lande, som ikke bøjer sig derfor. Det vil betyde risiko for økonomisk fallit for et land, der vil bevare sine borgeres rettigheder til frie valg på helseområdet. Og hvad bliver der af den grundlovssikrede ytringsfrihed! De førende kræfter bag dette forslag er 3 medicinalfirmaer, Hoechst, Bayer og BASF, der står i spidsen for medicinalindustriens lobbyisme i Bruxelles. Codex Commission’s krav er nu: 1. at ingen vitaminer, mineraler, urter etc. må sælges for deres præventive eller terapeutiske virkning. Der må end ikke informeres om deres virkning . 2. at ingen naturremedier må overskride en dosering, der fastsættes af Codex Commission. 3. at ingen nation selvstændigt kan bestemme over indhold og dosis af et naturmiddel. 4. at alle nye midler skal indhente tilladelse fra Codex Commission. 5. at naturmidler kun må anvendes, dersom de har været i handelen i 30 år, heraf de 15 år i Vesten, og kun hvis Codex ikke har indvendinger imod midlet. (se også: www.1stvitality.com) I praksis betyder det, at medicinalindustrien får eneret til at distribuere de få tilbageblevne midler, således som det allerede sker i Norge, hvor det har betydet kraftigt øgede priser og markant dårligere produkter. Det betyder også en monopolisering af tilgangen af nye midler – EU og FN alene vide! Forordningen er allerede vedtaget internt og holdes kun i venteposition af den engelske organisation Alliance for Natural Health, som fører retssag med det formål at få forordningen omstødt eller givet mulighed for, at hvert land kan tage selvstændig stilling til iværksættelsen af forordningen. Et interessant eksempel på manipulation: En uafhængig, kontrolleret undersøgelse af C-vitamin, foretaget på en række cancerhospitaler i Mexico, hvortil patienter fra USA kommer for at modtage naturbehandling, der er forbudt i hjemlandet, fastslog en klart gunstig indvirkning på hjerte-/ karsygdomme. Herefter pressede medicinalfirmaer på for at få den tilladelige dosis af C-vit. ned på 60 mg (som er helt uvirksom og derfor ligegyldig). – Pudsigt nok var og er disse firmaers store hit netop kemisk hjertemedicin! Hvad er fundamentalisme andet end en magtfuld gruppes undertrykkelse af anderledes tænkende og handlende, uden diskussion eller forsøg på gensidig respekt og ligeværdighed, men alene som manifestation af magt, forbud og straf? Nu vil denne gruppe rettroende magthavere gøre det strafbart at producere planteekstrakter, som har været gængs naturmedicin i årtusinder; de vil forbyde salg deraf, og de vil gøre det kriminelt at oplyse om disse midler! Ganske parallelt hermed foregår forsøg på at kræve, at også økologiske fødevarer tilsættes nitrit (et dokumenteret cancer- og allergi-fremmende konserveringsmiddel)? Åbenbart kan de kemiske producenter ikke tåle, at der findes rene alternativer, så disse skal gøres lige så sundhedsfarlige som de almindelige fødevarer – for at udelukke frie valg og åben konkurrence. Det er på tide, at offentligheden bliver gjort bekendt med disse tiltag, således at de skjulte hensigter tvinges ud i åben diskussion og forhandling. Skal Schopenhauer endnu engang få ret i sin filosofiske betragtning?: ”Enhver ny sandhed starter med at blive latterliggjort, senere bliver den heftigt angrebet, for så til sidst at blive antaget som den eneste gyldige sandhed.” Latterliggørelsen af den komplementære medicin har vi været igennem i 80’erne. Den indædte kamp har vi også oplevet, især i 90’erne. Nu skulle accepten så være på vej, ifølge den tyske filosof. Men på Schopenhauers tid havde end ikke han fantasi til at forestille sig den tredje kamp-mulighed, som nu er i gang: Den skjulte manipulation. Nu er den åbne kamp for kemien indstillet, sikkert fordi man har indset, at den ikke kan vindes i lande, hvor en tredjedel af befolkningen benytter sig af de naturlige lægemidler og terapiformer. Nu sniges den autoritære praksis igennem udenom befolkningen. Hvad latterliggørelse og åben kamp ikke har kunnet opnå, det håber man nu, at skjulte forbud og internationalt pres vil kunne klare, nemlig: at afskaffe naturlige remedier, således at den eneste behandlingsvej vil være den autoriserede kemiske medicin. Sker det, vil Schopenhauer ikke få ret i sin positive konklusion. Undertrykkelsen har været på vej længe: I slutningen af firserne blev den tyske forsker og læge dr. Geerd van Ryke Hammer frataget sin autorisation, fordi han havde løst cancerens gåde, peget på naturmidler og psykoterapi som vejen til helbredelse og derved overflødiggjort de mange dyre kemiske behandlingsformer. Da jeg besøgte ham i Køln, sad kuglen fra det sidste attentatforsøg stadig i væggen. Jo, der var og er mange penge på højkant,og i de tider gik man drastisk til værks. Senere, i 90’erne, måtte journalisten Martin Walker gå under jorden, da han skrev på sit meget omfangsrige værk ”Dirty Medicine” om sammensværgelserne mellem regeringerne (i USA, England og Frankrig), fødevareindustrierne og lægemiddelbranchen, og fordi han afslørede skjulte dagsordener af den mere kriminelle art. Hans kontor blev to gange raseret, pc-er ødelagt og trusler om overfald afleveret anonymt. Det virkede ikke efter hensigten, for bogen udkom, og mange blev oplyst om en verden af korruption på patienternes bekostning. Bogen kunne en overgang ikke fås, men trykkes nu igen og findes desuden som e-bog. Se bl.a.: www.truthcampaign.ukf.net/articles/martinwalker/interview.html Da det kom frem, hvor katastrofalt ødelæggende for helbredet amalgamplomber er, tordnede det frem med mistænkeliggørelse og angreb fra den amerikanske tandlægeorganisation. De glemte dog at fortælle, at de ejer hele produktionen af amalgam i USA. Da den sundhedsfarlige tilsætning af MSG (MonoSodiumGlutamat – E621), tilsat næsten alle industrielle fødevarer i USA, blev dokumenteret, ophævedes pligten til at mærke fødevarer med dette ”tredje krydderi”, der bl.a. menes at have et betydeligt ansvar for den kraftige overvægt i den vestlige verden. Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af! Nu erklærer vort eget Forbrugerråd sig så enig med Codex A. i, at det er forbrugerbeskyttelse at forbyde sundhedsfremmende, bivirkningsfrie næringsstoffer og at censurere veldokumenterede oplysninger om kosttilskuds sundhedsmæssige virkninger. Forbrugerrådet er således med til at tvinge forbrugere til at anvende lægemidler med veldokumenterede giftvirkninger. Samtidigt med at forskning i USA finder tegn på, at den nedadgående intelligenskurve har at gøre med mangel på Selen og Omega 3 i vor kost, sættes Selen på listen over de mineraler, som ikke skal findes i vore kosttilskud. Er meningen at gøre os så dumme, at vi ikke kan gennemskue de multinationale selskabers ønske om monopolisering? Der er måske også grund til at hjælpe den ”betrængte” medicinal-industri?: Flere medicin-resistente bakterier er kommet til i de sidste 24 måneder end i de forudgående 20 år tilsammen (siger en top virolog i USA). En canadisk undersøgelse af børnehavebørn viser, at en tredjedel af disse er i antibiotika behandling på ethvert givet tidspunkt. Og samme undersøgelse fandt 100 % resistente bakterier i en ud af fire børnenæseslimhinder! Hvis vor eneste chance for at overleve denne udvikling er et bedre immunsystem, synes det ulogisk at forbyde eller nedskrive de naturlige midler, der allerede har vist sig at kunne hjælpe os! Forbrugerne har forstået dette i så høj grad, at salget af kemisk medicin har været for nedadgående – og det må der naturligvis gøres noget ved. Derfor er der i dag flere lobbyister fra medicinal-branchen i Bruxelles end politikere! Tankevækkende, så meget den kemiske medicin er nødt til at gøre for at holde omsætningen i gang! Mistanken sniger sig ind, at varerne måske ikke virker godt nok i sig selv, hverken for patienterne eller for omsætningen (medicinalbranchen er verdens 3. største økonomi!) Den komplementære naturmedicin har uden lobbyister og skjulte dagsordener fungeret i flere tusinde år. Der er aldrig registreret noget tilfælde af forgiftning (ifølge The International Registration of Natural Foods and Medicines, som følger alle midler over hele verden), til trods for ihærdige forsøg på at miskreditere den fra offentlig side, som bl.a. dette: En amerikansk undersøgelse af C-vit.’s indvirkning på cancer hos kvinder konkluderede, at man ikke kunne påvise nogen effekt. Det blev i den danske oversættelse, som flittigt citeredes i danske aviser og i TV, til ”at det nu var bevist, at C-vit. kunne give cancer hos kvinder!” Enten er der tale om ualmindeligt dårlige sprogkundskaber hos journalisten, eller også om mere eller mindre bevidst vildførelse. En anden tilsyneladende harmløs, men alligevel virkningsfuld indoktrinering: Vores hyggelige TV-læge har jo stor underholdningsværdi og ses derfor at mange. Hvad gør han, når han får et seriøst spørgsmål fra en seer om Irisdiagnostik? Han indkalder en velanskrevet overlæge i øjensygdomme, der som specialist formodes at vide ALT, om end han jo ikke er uddannet i holistisk medicin. Og hurtigt affærdiges denne tusindårige kinesiske metode med ordene: ”der er intet som helst belæg for, at denne diagnostik har noget på sig!” Hvad bliver det næste? At akupunktur affærdiges af en hudlæge med henvisning til, at denne ikke kan finde akupunkturpunkterne i huden? Hvorfor indkalder TV-lægen ikke den – i nævnte situation - rigtige specialist, nemlig en irisdiagnostiker, sådan at seerens spørgsmål i al fald får en seriøs behandling? Små eksempler – ja – men tankevækkende! Tyske læger, som i halvandet århundrede har anvendt homøopati sideløbende med al anden medicin, må nu ikke længere udskrive recepter på homøopati. I USA har maskinpistol bevæbnet politi fjernet E-vitaminer fra helsekosthylderne! I Danmark blev B15 forbudt allerede tilbage i 80’erne, da det viste sig, at det virkede bedre mod forhøjet blodtryk end den gængse medicinske behandling – og med hvilken begrundelse: At man ville undersøge, om der virkelig var tale om et B-vitamin! Det er man åbenbart fortsat i gang med – i al fald er calciumpangamat stadig ikke i handelen. Og man kunne blive ved med sådanne eksempler. Endvidere er den gentagne indvending, at naturmidler’s effekt ikke er dokumenteret, vel blot et vidnesbyrd om, at man ikke ulejliger sig ind på de tusindtallige internet-sider med artikler om dokumenterede forsøg med vitaminer, mineraler og urter. Alene om C-vitaminer findes så mange, at det vil tage halve år at læse sig igennem dem. Hvis vi ikke i fremtiden skal regeres af de ”store økonomiske interesser”, bliver det helt nødvendigt at se på FN’s og EU’s skjulte lovgivningsarbejde og dets tætte forbindelser til World Trade Organization og mange multinationale selskaber. Og især nu, hvor de, udenom alle forbrugerorganisationer, barsler med et gedigent forbud mod plante-, vitamin- og mineral-tilskud med det ene formål endeligt at redde medicinindustrien fra den farlige konkurrent, der er så meget mere virkningsfuld, og dertil uden bivirkninger, at man ikke kan stå sig i åben diskussion og ejheller tør overlade valget til den enkelte borger. Det bør få os op at stolene og ud til medierne, som ikke af sig selv har kastet sig over emnet. Og hvorfor debatterer medierne ikke dette emne? Måske er det for stor en mundfuld, måske bliver de selv holdt uvidende, måske er det for farligt? Men en Jersild kunne få en god udsendelse ud af at gå dybt i medicinens verden - han plejer at demonstrere det sande mod og mandshjerte til ikke at vige for magthaverne. Og hvis vi er rigtigt mange, der protesterer, kan det jo være svært at lukke munden på alle, uden at det vækker endnu mere postyr. Slutteligen er det vigtigt for mig at understrege følgende: Dette indlæg er ikke skrevet som et angreb på lægeverdenen. Der er megen kompetence og viden indenfor denne praksis, og jeg ved fra samarbejdet med mange læger, at de arbejder seriøst og i ønsket om at hjælpe deres patienter. Mange anvender i stigende grad selv alternative midler og er lige så uvidende om bagholdsangrebet, som vi andre er. Indlægget er alene skrevet for at gøre mennesker opmærksomme på, at der er ved at ske et overgreb fra medicinindustriens side på friheden til at tage vare på vor egen sundhed gennem egne valg. Og det sker i den såkaldt ”frie”, demokratiske verden som en skjult magtanvendelse, alene af hensyn til de kemiske industriers indtjening. Til jer, som vil bruge retten til at udtrykke jeres egen mening, clik ind på: http://www.health4us.org/codex.html#guidelines eller kontakt den danske forening: May Day (der støtter den internationale Alliance for Natural Health): kontakt@mayday-info.dk Gunver Juul Biomediciner, Psykoterapeut, Akupunktør Cand.mag. Tilbage | Home | Sygdomme | Behandlingsformer | Vitaminer og mineraler | Mad & sundhed | Graviditet & fødsel | Online konsultation | Netshop | Telefonguiden

Korte nyheder Mælkesyre - Venstredrejede - Højredrejede: Bionordic Hvad er naturmedicin? De danske børn drikker alt for meget sodavand og spiser for meget slik. Det kan have alvorlige konsekvenser for helbredet. Alternative redskaber til hvordan man kan styrke og afgifte blodet. En del af nævnte produkter kan købes i netshoppen. Det kan være hensigtsmæssigt at fokusere på afgiftning/styrkelse af blodet en gang om året. Tarmskylning er en gammel metode at rense sin tyktarm på for at fjerne gammel afføring med skadelige bakterier. Rygning kan også forringe børns intellekt. Mobilstråling kan ændre arveanlæg viser nye undersøgelser Nye undersøgelser viser at man har en øget risiko for hjerte-kar-sygdomme når man lider af tandsygdommen paradentose Nye teknikker til afhjælpning af bruskskader Medicinens Fundamentalisme Monopolisering og Menneskerettigheder – en aktuel problematik.   Alternativ information "Hvad fortæller kroppen" er titlen på en ny spændende bog fra forlaget Aschehoug som er i butikkerne netop nu. Barnløshed - Hvad skal man være opmærksom på Syre-base balancen i kroppen Hvordan fungerer lymfekredsløbet Sådan hjælper du kroppens immunforsvar Sådan udrenser du kroppen Nervesystemets indflydelse på fordøjelse og andet Electro-magnetfelt resonans terapi:Majbrith Knudsen Magnetterapi: Asta Hansen Homøopatisk kurguide: Per Westergaard Hansen Ayurveda - En naturlig lægevidenskab - Morten Krabbe Behandling af emotionelle problemer med Akupunktur. Af Akupunktør og Zoneterapeut Claus Sørensen Hyperikum (Prikbladet perikon) er en lægeplante der bruges i stadig højere grad mod lette depressioner. Planten indeholder en række kemiske stoffer, men man mener især, at stoffet hypericin har betydning for dens virkning mod lette depressioner. Vær opmærksom ved brugen af Ginkgo biloba! Især hvis man anvendes blodfortynnende medicin skal man være ekstra opmærksom på de mulige konsekvenser. Planter blivre i stigende grad brugt til udvinding af medicn ved forskellige slags lidelser. I Danmark forskes der også inden for området. Mange mennesker ved ikke at deres blodtryk er forhøjet, idet de ingen gener har i forbindelse hermed Kinesiologi hjælper adfærd, koncentration og indlæring hos skolebørn Læs i denne artikel hvordan kinesiologi kan hjælpe dig med personlig udvikling Tankefeltterapi er en ny terapiform som ikke mange kender. Terapien benytter principper fra meridianlæren. Leveren er kroppens vigtigste afgiftningsorgan. Læs her hvordan du styrker dens funktioner. Nyrerne er vigtige for kroppens afgiftning. Læs her hvordan du styrker nyrernes funktion. Lymfesystemet er vigtigt for kroppens afgiftning. Læs her hvad du kan gøre. Terapeutiske planter - Indeks A Chlorella er en encellet grøn ferskvandsalge med masser af terapeutiske muligheder Sådan fremstiller du Kombucha-svampen som mange mennesker har gode erfaringer med.  Diverse artikler Indledning Link over artikler relateret til nye bionordic
Korte nyheder: Medicinens Fundamentalisme

< tilbage

Titel: Medicinens Fundamentalisme Fofatter: Gunver Juul Dato: 1. april 2005 Kategori: Korte nyheder Medicinens Fundamentalisme Monopolisering og Menneskerettigheder – en aktuel problematik. Dette indlæg ser nærmere på en lovgivning, der beskytter medicinalindustriens profit på bekostning af menneskers helbred. (Mangfoldig information og dokumentation for denne kroniks oplysninger kan hentes på: www.alliance-natural-health.org , www.thenf.com og www.mayday-info.dk ) Mens forskere ved Harvard Medical School er godt i gang med en ny naturvidenskab kaldet Genomics, som trænger dybere ned i sammenhængen mellem vore gener, fødevarer, mediciner og naturmidler og dermed leverer klare beviser for, hvorfor hvidløg, broccoli, gurkemeje og soya kan behandle diverse lidelser med stort held og uden mystik, er – ironisk nok - en gruppe under FN og WHO, ved navn Codex Alimentarius, i færd med at snige en lovgivning igennem den ”frie” verden og det ”liberale” EU, som vil underminere den naturlige vej til sundhed. Godt og vel 90 % af de politisk udvalgte medlemmer i Codex Alimentarius sidder også i bestyrelserne for, eller er på anden måde tæt forbundet med, de multinationale agrokemiske fødevare- og medicinal industrier. De holder lukkede møder i Rom og har carte blanche til at bestemme EU’s fødevarepolitik. Dette er et grumt eksempel på, hvorledes de demokratiske processer i EU kan omgås, således at forordninger træder i kraft uden offentlig debat. En morgen vågner vi op og opdager, at livsnødvendige tilskud er forbudte, og flere sundhedsfarlige tilsætningsstoffer er tilladte, uden at vi har haft mulighed for at vide det og dermed at kunne protestere. Nu er Codex alimentarius godt på vej til at forbyde: Produktion, distribution og information om effekten af vitaminer, mineraler og andre tilskud, inclusive en række planteekstrakter, som i dag holder mange mennesker frie af sygdomme eller mildner deres smerter. I EU-direktivets vejledning om brug af naturmidler følges denne holdning op ved at ”forbyde enhver angivelse af, at fødevarer kan lindre eller have gavnlig virkning på sygdomme eller sygdomssymptomer. Forbudet mod disse anprisninger gælder også udsagn, der kan dokumenteres.” Så nu skal det altså gøres forbudt og strafbart at udtale sig om kamille-te’s beroligende virkning! Forordningen gælder for alle medlemmer af FN, og der er planer om at indføre økonomiske sanktioner overfor lande, som ikke bøjer sig derfor. Det vil betyde risiko for økonomisk fallit for et land, der vil bevare sine borgeres rettigheder til frie valg på helseområdet. Og hvad bliver der af den grundlovssikrede ytringsfrihed! De førende kræfter bag dette forslag er 3 medicinalfirmaer, Hoechst, Bayer og BASF, der står i spidsen for medicinalindustriens lobbyisme i Bruxelles. Codex Commission’s krav er nu: 1. at ingen vitaminer, mineraler, urter etc. må sælges for deres præventive eller terapeutiske virkning. Der må end ikke informeres om deres virkning . 2. at ingen naturremedier må overskride en dosering, der fastsættes af Codex Commission. 3. at ingen nation selvstændigt kan bestemme over indhold og dosis af et naturmiddel. 4. at alle nye midler skal indhente tilladelse fra Codex Commission. 5. at naturmidler kun må anvendes, dersom de har været i handelen i 30 år, heraf de 15 år i Vesten, og kun hvis Codex ikke har indvendinger imod midlet. (se også: www.1stvitality.com) I praksis betyder det, at medicinalindustrien får eneret til at distribuere de få tilbageblevne midler, således som det allerede sker i Norge, hvor det har betydet kraftigt øgede priser og markant dårligere produkter. Det betyder også en monopolisering af tilgangen af nye midler – EU og FN alene vide! Forordningen er allerede vedtaget internt og holdes kun i venteposition af den engelske organisation Alliance for Natural Health, som fører retssag med det formål at få forordningen omstødt eller givet mulighed for, at hvert land kan tage selvstændig stilling til iværksættelsen af forordningen. Et interessant eksempel på manipulation: En uafhængig, kontrolleret undersøgelse af C-vitamin, foretaget på en række cancerhospitaler i Mexico, hvortil patienter fra USA kommer for at modtage naturbehandling, der er forbudt i hjemlandet, fastslog en klart gunstig indvirkning på hjerte-/ karsygdomme. Herefter pressede medicinalfirmaer på for at få den tilladelige dosis af C-vit. ned på 60 mg (som er helt uvirksom og derfor ligegyldig). – Pudsigt nok var og er disse firmaers store hit netop kemisk hjertemedicin! Hvad er fundamentalisme andet end en magtfuld gruppes undertrykkelse af anderledes tænkende og handlende, uden diskussion eller forsøg på gensidig respekt og ligeværdighed, men alene som manifestation af magt, forbud og straf? Nu vil denne gruppe rettroende magthavere gøre det strafbart at producere planteekstrakter, som har været gængs naturmedicin i årtusinder; de vil forbyde salg deraf, og de vil gøre det kriminelt at oplyse om disse midler! Ganske parallelt hermed foregår forsøg på at kræve, at også økologiske fødevarer tilsættes nitrit (et dokumenteret cancer- og allergi-fremmende konserveringsmiddel)? Åbenbart kan de kemiske producenter ikke tåle, at der findes rene alternativer, så disse skal gøres lige så sundhedsfarlige som de almindelige fødevarer – for at udelukke frie valg og åben konkurrence. Det er på tide, at offentligheden bliver gjort bekendt med disse tiltag, således at de skjulte hensigter tvinges ud i åben diskussion og forhandling. Skal Schopenhauer endnu engang få ret i sin filosofiske betragtning?: ”Enhver ny sandhed starter med at blive latterliggjort, senere bliver den heftigt angrebet, for så til sidst at blive antaget som den eneste gyldige sandhed.” Latterliggørelsen af den komplementære medicin har vi været igennem i 80’erne. Den indædte kamp har vi også oplevet, især i 90’erne. Nu skulle accepten så være på vej, ifølge den tyske filosof. Men på Schopenhauers tid havde end ikke han fantasi til at forestille sig den tredje kamp-mulighed, som nu er i gang: Den skjulte manipulation. Nu er den åbne kamp for kemien indstillet, sikkert fordi man har indset, at den ikke kan vindes i lande, hvor en tredjedel af befolkningen benytter sig af de naturlige lægemidler og terapiformer. Nu sniges den autoritære praksis igennem udenom befolkningen. Hvad latterliggørelse og åben kamp ikke har kunnet opnå, det håber man nu, at skjulte forbud og internationalt pres vil kunne klare, nemlig: at afskaffe naturlige remedier, således at den eneste behandlingsvej vil være den autoriserede kemiske medicin. Sker det, vil Schopenhauer ikke få ret i sin positive konklusion. Undertrykkelsen har været på vej længe: I slutningen af firserne blev den tyske forsker og læge dr. Geerd van Ryke Hammer frataget sin autorisation, fordi han havde løst cancerens gåde, peget på naturmidler og psykoterapi som vejen til helbredelse og derved overflødiggjort de mange dyre kemiske behandlingsformer. Da jeg besøgte ham i Køln, sad kuglen fra det sidste attentatforsøg stadig i væggen. Jo, der var og er mange penge på højkant,og i de tider gik man drastisk til værks. Senere, i 90’erne, måtte journalisten Martin Walker gå under jorden, da han skrev på sit meget omfangsrige værk ”Dirty Medicine” om sammensværgelserne mellem regeringerne (i USA, England og Frankrig), fødevareindustrierne og lægemiddelbranchen, og fordi han afslørede skjulte dagsordener af den mere kriminelle art. Hans kontor blev to gange raseret, pc-er ødelagt og trusler om overfald afleveret anonymt. Det virkede ikke efter hensigten, for bogen udkom, og mange blev oplyst om en verden af korruption på patienternes bekostning. Bogen kunne en overgang ikke fås, men trykkes nu igen og findes desuden som e-bog. Se bl.a.: www.truthcampaign.ukf.net/articles/martinwalker/interview.html Da det kom frem, hvor katastrofalt ødelæggende for helbredet amalgamplomber er, tordnede det frem med mistænkeliggørelse og angreb fra den amerikanske tandlægeorganisation. De glemte dog at fortælle, at de ejer hele produktionen af amalgam i USA. Da den sundhedsfarlige tilsætning af MSG (MonoSodiumGlutamat – E621), tilsat næsten alle industrielle fødevarer i USA, blev dokumenteret, ophævedes pligten til at mærke fødevarer med dette ”tredje krydderi”, der bl.a. menes at have et betydeligt ansvar for den kraftige overvægt i den vestlige verden. Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af! Nu erklærer vort eget Forbrugerråd sig så enig med Codex A. i, at det er forbrugerbeskyttelse at forbyde sundhedsfremmende, bivirkningsfrie næringsstoffer og at censurere veldokumenterede oplysninger om kosttilskuds sundhedsmæssige virkninger. Forbrugerrådet er således med til at tvinge forbrugere til at anvende lægemidler med veldokumenterede giftvirkninger. Samtidigt med at forskning i USA finder tegn på, at den nedadgående intelligenskurve har at gøre med mangel på Selen og Omega 3 i vor kost, sættes Selen på listen over de mineraler, som ikke skal findes i vore kosttilskud. Er meningen at gøre os så dumme, at vi ikke kan gennemskue de multinationale selskabers ønske om monopolisering? Der er måske også grund til at hjælpe den ”betrængte” medicinal-industri?: Flere medicin-resistente bakterier er kommet til i de sidste 24 måneder end i de forudgående 20 år tilsammen (siger en top virolog i USA). En canadisk undersøgelse af børnehavebørn viser, at en tredjedel af disse er i antibiotika behandling på ethvert givet tidspunkt. Og samme undersøgelse fandt 100 % resistente bakterier i en ud af fire børnenæseslimhinder! Hvis vor eneste chance for at overleve denne udvikling er et bedre immunsystem, synes det ulogisk at forbyde eller nedskrive de naturlige midler, der allerede har vist sig at kunne hjælpe os! Forbrugerne har forstået dette i så høj grad, at salget af kemisk medicin har været for nedadgående – og det må der naturligvis gøres noget ved. Derfor er der i dag flere lobbyister fra medicinal-branchen i Bruxelles end politikere! Tankevækkende, så meget den kemiske medicin er nødt til at gøre for at holde omsætningen i gang! Mistanken sniger sig ind, at varerne måske ikke virker godt nok i sig selv, hverken for patienterne eller for omsætningen (medicinalbranchen er verdens 3. største økonomi!) Den komplementære naturmedicin har uden lobbyister og skjulte dagsordener fungeret i flere tusinde år. Der er aldrig registreret noget tilfælde af forgiftning (ifølge The International Registration of Natural Foods and Medicines, som følger alle midler over hele verden), til trods for ihærdige forsøg på at miskreditere den fra offentlig side, som bl.a. dette: En amerikansk undersøgelse af C-vit.’s indvirkning på cancer hos kvinder konkluderede, at man ikke kunne påvise nogen effekt. Det blev i den danske oversættelse, som flittigt citeredes i danske aviser og i TV, til ”at det nu var bevist, at C-vit. kunne give cancer hos kvinder!” Enten er der tale om ualmindeligt dårlige sprogkundskaber hos journalisten, eller også om mere eller mindre bevidst vildførelse. En anden tilsyneladende harmløs, men alligevel virkningsfuld indoktrinering: Vores hyggelige TV-læge har jo stor underholdningsværdi og ses derfor at mange. Hvad gør han, når han får et seriøst spørgsmål fra en seer om Irisdiagnostik? Han indkalder en velanskrevet overlæge i øjensygdomme, der som specialist formodes at vide ALT, om end han jo ikke er uddannet i holistisk medicin. Og hurtigt affærdiges denne tusindårige kinesiske metode med ordene: ”der er intet som helst belæg for, at denne diagnostik har noget på sig!” Hvad bliver det næste? At akupunktur affærdiges af en hudlæge med henvisning til, at denne ikke kan finde akupunkturpunkterne i huden? Hvorfor indkalder TV-lægen ikke den – i nævnte situation - rigtige specialist, nemlig en irisdiagnostiker, sådan at seerens spørgsmål i al fald får en seriøs behandling? Små eksempler – ja – men tankevækkende! Tyske læger, som i halvandet århundrede har anvendt homøopati sideløbende med al anden medicin, må nu ikke længere udskrive recepter på homøopati. I USA har maskinpistol bevæbnet politi fjernet E-vitaminer fra helsekosthylderne! I Danmark blev B15 forbudt allerede tilbage i 80’erne, da det viste sig, at det virkede bedre mod forhøjet blodtryk end den gængse medicinske behandling – og med hvilken begrundelse: At man ville undersøge, om der virkelig var tale om et B-vitamin! Det er man åbenbart fortsat i gang med – i al fald er calciumpangamat stadig ikke i handelen. Og man kunne blive ved med sådanne eksempler. Endvidere er den gentagne indvending, at naturmidler’s effekt ikke er dokumenteret, vel blot et vidnesbyrd om, at man ikke ulejliger sig ind på de tusindtallige internet-sider med artikler om dokumenterede forsøg med vitaminer, mineraler og urter. Alene om C-vitaminer findes så mange, at det vil tage halve år at læse sig igennem dem. Hvis vi ikke i fremtiden skal regeres af de ”store økonomiske interesser”, bliver det helt nødvendigt at se på FN’s og EU’s skjulte lovgivningsarbejde og dets tætte forbindelser til World Trade Organization og mange multinationale selskaber. Og især nu, hvor de, udenom alle forbrugerorganisationer, barsler med et gedigent forbud mod plante-, vitamin- og mineral-tilskud med det ene formål endeligt at redde medicinindustrien fra den farlige konkurrent, der er så meget mere virkningsfuld, og dertil uden bivirkninger, at man ikke kan stå sig i åben diskussion og ejheller tør overlade valget til den enkelte borger. Det bør få os op at stolene og ud til medierne, som ikke af sig selv har kastet sig over emnet. Og hvorfor debatterer medierne ikke dette emne? Måske er det for stor en mundfuld, måske bliver de selv holdt uvidende, måske er det for farligt? Men en Jersild kunne få en god udsendelse ud af at gå dybt i medicinens verden - han plejer at demonstrere det sande mod og mandshjerte til ikke at vige for magthaverne. Og hvis vi er rigtigt mange, der protesterer, kan det jo være svært at lukke munden på alle, uden at det vækker endnu mere postyr. Slutteligen er det vigtigt for mig at understrege følgende: Dette indlæg er ikke skrevet som et angreb på lægeverdenen. Der er megen kompetence og viden indenfor denne praksis, og jeg ved fra samarbejdet med mange læger, at de arbejder seriøst og i ønsket om at hjælpe deres patienter. Mange anvender i stigende grad selv alternative midler og er lige så uvidende om bagholdsangrebet, som vi andre er. Indlægget er alene skrevet for at gøre mennesker opmærksomme på, at der er ved at ske et overgreb fra medicinindustriens side på friheden til at tage vare på vor egen sundhed gennem egne valg. Og det sker i den såkaldt ”frie”, demokratiske verden som en skjult magtanvendelse, alene af hensyn til de kemiske industriers indtjening. Til jer, som vil bruge retten til at udtrykke jeres egen mening, clik ind på: http://www.health4us.org/codex.html#guidelines eller kontakt den danske forening: May Day (der støtter den internationale Alliance for Natural Health): kontakt@mayday-info.dk Gunver Juul Biomediciner, Psykoterapeut, Akupunktør Cand.mag.Titel: Medicinens Fundamentalisme Fofatter: Gunver Juul Dato: 1. april 2005 Kategori: Korte nyhederMedicinens Fundamentalisme Monopolisering og Menneskerettigheder – en aktuel problematik. Dette indlæg ser nærmere på en lovgivning, der beskytter medicinalindustriens profit på bekostning af menneskers helbred. (Mangfoldig information og dokumentation for denne kroniks oplysninger kan hentes på: www.alliance-natural-health.org , www.thenf.com og www.mayday-info.dk ) Mens forskere ved Harvard Medical School er godt i gang med en ny naturvidenskab kaldet Genomics, som trænger dybere ned i sammenhængen mellem vore gener, fødevarer, mediciner og naturmidler og dermed leverer klare beviser for, hvorfor hvidløg, broccoli, gurkemeje og soya kan behandle diverse lidelser med stort held og uden mystik, er – ironisk nok - en gruppe under FN og WHO, ved navn Codex Alimentarius, i færd med at snige en lovgivning igennem den ”frie” verden og det ”liberale” EU, som vil underminere den naturlige vej til sundhed. Godt og vel 90 % af de politisk udvalgte medlemmer i Codex Alimentarius sidder også i bestyrelserne for, eller er på anden måde tæt forbundet med, de multinationale agrokemiske fødevare- og medicinal industrier. De holder lukkede møder i Rom og har carte blanche til at bestemme EU’s fødevarepolitik. Dette er et grumt eksempel på, hvorledes de demokratiske processer i EU kan omgås, således at forordninger træder i kraft uden offentlig debat. En morgen vågner vi op og opdager, at livsnødvendige tilskud er forbudte, og flere sundhedsfarlige tilsætningsstoffer er tilladte, uden at vi har haft mulighed for at vide det og dermed at kunne protestere. Nu er Codex alimentarius godt på vej til at forbyde: Produktion, distribution og information om effekten af vitaminer, mineraler og andre tilskud, inclusive en række planteekstrakter, som i dag holder mange mennesker frie af sygdomme eller mildner deres smerter. I EU-direktivets vejledning om brug af naturmidler følges denne holdning op ved at ”forbyde enhver angivelse af, at fødevarer kan lindre eller have gavnlig virkning på sygdomme eller sygdomssymptomer. Forbudet mod disse anprisninger gælder også udsagn, der kan dokumenteres.” Så nu skal det altså gøres forbudt og strafbart at udtale sig om kamille-te’s beroligende virkning! Forordningen gælder for alle medlemmer af FN, og der er planer om at indføre økonomiske sanktioner overfor lande, som ikke bøjer sig derfor. Det vil betyde risiko for økonomisk fallit for et land, der vil bevare sine borgeres rettigheder til frie valg på helseområdet. Og hvad bliver der af den grundlovssikrede ytringsfrihed! De førende kræfter bag dette forslag er 3 medicinalfirmaer, Hoechst, Bayer og BASF, der står i spidsen for medicinalindustriens lobbyisme i Bruxelles. Codex Commission’s krav er nu: 1. at ingen vitaminer, mineraler, urter etc. må sælges for deres præventive eller terapeutiske virkning. Der må end ikke informeres om deres virkning . 2. at ingen naturremedier må overskride en dosering, der fastsættes af Codex Commission. 3. at ingen nation selvstændigt kan bestemme over indhold og dosis af et naturmiddel. 4. at alle nye midler skal indhente tilladelse fra Codex Commission. 5. at naturmidler kun må anvendes, dersom de har været i handelen i 30 år, heraf de 15 år i Vesten, og kun hvis Codex ikke har indvendinger imod midlet. (se også: www.1stvitality.com) I praksis betyder det, at medicinalindustrien får eneret til at distribuere de få tilbageblevne midler, således som det allerede sker i Norge, hvor det har betydet kraftigt øgede priser og markant dårligere produkter. Det betyder også en monopolisering af tilgangen af nye midler – EU og FN alene vide! Forordningen er allerede vedtaget internt og holdes kun i venteposition af den engelske organisation Alliance for Natural Health, som fører retssag med det formål at få forordningen omstødt eller givet mulighed for, at hvert land kan tage selvstændig stilling til iværksættelsen af forordningen. Et interessant eksempel på manipulation: En uafhængig, kontrolleret undersøgelse af C-vitamin, foretaget på en række cancerhospitaler i Mexico, hvortil patienter fra USA kommer for at modtage naturbehandling, der er forbudt i hjemlandet, fastslog en klart gunstig indvirkning på hjerte-/ karsygdomme. Herefter pressede medicinalfirmaer på for at få den tilladelige dosis af C-vit. ned på 60 mg (som er helt uvirksom og derfor ligegyldig). – Pudsigt nok var og er disse firmaers store hit netop kemisk hjertemedicin! Hvad er fundamentalisme andet end en magtfuld gruppes undertrykkelse af anderledes tænkende og handlende, uden diskussion eller forsøg på gensidig respekt og ligeværdighed, men alene som manifestation af magt, forbud og straf? Nu vil denne gruppe rettroende magthavere gøre det strafbart at producere planteekstrakter, som har været gængs naturmedicin i årtusinder; de vil forbyde salg deraf, og de vil gøre det kriminelt at oplyse om disse midler! Ganske parallelt hermed foregår forsøg på at kræve, at også økologiske fødevarer tilsættes nitrit (et dokumenteret cancer- og allergi-fremmende konserveringsmiddel)? Åbenbart kan de kemiske producenter ikke tåle, at der findes rene alternativer, så disse skal gøres lige så sundhedsfarlige som de almindelige fødevarer – for at udelukke frie valg og åben konkurrence. Det er på tide, at offentligheden bliver gjort bekendt med disse tiltag, således at de skjulte hensigter tvinges ud i åben diskussion og forhandling. Skal Schopenhauer endnu engang få ret i sin filosofiske betragtning?: ”Enhver ny sandhed starter med at blive latterliggjort, senere bliver den heftigt angrebet, for så til sidst at blive antaget som den eneste gyldige sandhed.” Latterliggørelsen af den komplementære medicin har vi været igennem i 80’erne. Den indædte kamp har vi også oplevet, især i 90’erne. Nu skulle accepten så være på vej, ifølge den tyske filosof. Men på Schopenhauers tid havde end ikke han fantasi til at forestille sig den tredje kamp-mulighed, som nu er i gang: Den skjulte manipulation. Nu er den åbne kamp for kemien indstillet, sikkert fordi man har indset, at den ikke kan vindes i lande, hvor en tredjedel af befolkningen benytter sig af de naturlige lægemidler og terapiformer. Nu sniges den autoritære praksis igennem udenom befolkningen. Hvad latterliggørelse og åben kamp ikke har kunnet opnå, det håber man nu, at skjulte forbud og internationalt pres vil kunne klare, nemlig: at afskaffe naturlige remedier, således at den eneste behandlingsvej vil være den autoriserede kemiske medicin. Sker det, vil Schopenhauer ikke få ret i sin positive konklusion. Undertrykkelsen har været på vej længe: I slutningen af firserne blev den tyske forsker og læge dr. Geerd van Ryke Hammer frataget sin autorisation, fordi han havde løst cancerens gåde, peget på naturmidler og psykoterapi som vejen til helbredelse og derved overflødiggjort de mange dyre kemiske behandlingsformer. Da jeg besøgte ham i Køln, sad kuglen fra det sidste attentatforsøg stadig i væggen. Jo, der var og er mange penge på højkant,og i de tider gik man drastisk til værks. Senere, i 90’erne, måtte journalisten Martin Walker gå under jorden, da han skrev på sit meget omfangsrige værk ”Dirty Medicine” om sammensværgelserne mellem regeringerne (i USA, England og Frankrig), fødevareindustrierne og lægemiddelbranchen, og fordi han afslørede skjulte dagsordener af den mere kriminelle art. Hans kontor blev to gange raseret, pc-er ødelagt og trusler om overfald afleveret anonymt. Det virkede ikke efter hensigten, for bogen udkom, og mange blev oplyst om en verden af korruption på patienternes bekostning. Bogen kunne en overgang ikke fås, men trykkes nu igen og findes desuden som e-bog. Se bl.a.: www.truthcampaign.ukf.net/articles/martinwalker/interview.html Da det kom frem, hvor katastrofalt ødelæggende for helbredet amalgamplomber er, tordnede det frem med mistænkeliggørelse og angreb fra den amerikanske tandlægeorganisation. De glemte dog at fortælle, at de ejer hele produktionen af amalgam i USA. Da den sundhedsfarlige tilsætning af MSG (MonoSodiumGlutamat – E621), tilsat næsten alle industrielle fødevarer i USA, blev dokumenteret, ophævedes pligten til at mærke fødevarer med dette ”tredje krydderi”, der bl.a. menes at have et betydeligt ansvar for den kraftige overvægt i den vestlige verden. Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af! Nu erklærer vort eget Forbrugerråd sig så enig med Codex A. i, at det er forbrugerbeskyttelse at forbyde sundhedsfremmende, bivirkningsfrie næringsstoffer og at censurere veldokumenterede oplysninger om kosttilskuds sundhedsmæssige virkninger. Forbrugerrådet er således med til at tvinge forbrugere til at anvende lægemidler med veldokumenterede giftvirkninger. Samtidigt med at forskning i USA finder tegn på, at den nedadgående intelligenskurve har at gøre med mangel på Selen og Omega 3 i vor kost, sættes Selen på listen over de mineraler, som ikke skal findes i vore kosttilskud. Er meningen at gøre os så dumme, at vi ikke kan gennemskue de multinationale selskabers ønske om monopolisering? Der er måske også grund til at hjælpe den ”betrængte” medicinal-industri?: Flere medicin-resistente bakterier er kommet til i de sidste 24 måneder end i de forudgående 20 år tilsammen (siger en top virolog i USA). En canadisk undersøgelse af børnehavebørn viser, at en tredjedel af disse er i antibiotika behandling på ethvert givet tidspunkt. Og samme undersøgelse fandt 100 % resistente bakterier i en ud af fire børnenæseslimhinder! Hvis vor eneste chance for at overleve denne udvikling er et bedre immunsystem, synes det ulogisk at forbyde eller nedskrive de naturlige midler, der allerede har vist sig at kunne hjælpe os! Forbrugerne har forstået dette i så høj grad, at salget af kemisk medicin har været for nedadgående – og det må der naturligvis gøres noget ved. Derfor er der i dag flere lobbyister fra medicinal-branchen i Bruxelles end politikere! Tankevækkende, så meget den kemiske medicin er nødt til at gøre for at holde omsætningen i gang! Mistanken sniger sig ind, at varerne måske ikke virker godt nok i sig selv, hverken for patienterne eller for omsætningen (medicinalbranchen er verdens 3. største økonomi!) Den komplementære naturmedicin har uden lobbyister og skjulte dagsordener fungeret i flere tusinde år. Der er aldrig registreret noget tilfælde af forgiftning (ifølge The International Registration of Natural Foods and Medicines, som følger alle midler over hele verden), til trods for ihærdige forsøg på at miskreditere den fra offentlig side, som bl.a. dette: En amerikansk undersøgelse af C-vit.’s indvirkning på cancer hos kvinder konkluderede, at man ikke kunne påvise nogen effekt. Det blev i den danske oversættelse, som flittigt citeredes i danske aviser og i TV, til ”at det nu var bevist, at C-vit. kunne give cancer hos kvinder!” Enten er der tale om ualmindeligt dårlige sprogkundskaber hos journalisten, eller også om mere eller mindre bevidst vildførelse. En anden tilsyneladende harmløs, men alligevel virkningsfuld indoktrinering: Vores hyggelige TV-læge har jo stor underholdningsværdi og ses derfor at mange. Hvad gør han, når han får et seriøst spørgsmål fra en seer om Irisdiagnostik? Han indkalder en velanskrevet overlæge i øjensygdomme, der som specialist formodes at vide ALT, om end han jo ikke er uddannet i holistisk medicin. Og hurtigt affærdiges denne tusindårige kinesiske metode med ordene: ”der er intet som helst belæg for, at denne diagnostik har noget på sig!” Hvad bliver det næste? At akupunktur affærdiges af en hudlæge med henvisning til, at denne ikke kan finde akupunkturpunkterne i huden? Hvorfor indkalder TV-lægen ikke den – i nævnte situation - rigtige specialist, nemlig en irisdiagnostiker, sådan at seerens spørgsmål i al fald får en seriøs behandling? Små eksempler – ja – men tankevækkende! Tyske læger, som i halvandet århundrede har anvendt homøopati sideløbende med al anden medicin, må nu ikke længere udskrive recepter på homøopati. I USA har maskinpistol bevæbnet politi fjernet E-vitaminer fra helsekosthylderne! I Danmark blev B15 forbudt allerede tilbage i 80’erne, da det viste sig, at det virkede bedre mod forhøjet blodtryk end den gængse medicinske behandling – og med hvilken begrundelse: At man ville undersøge, om der virkelig var tale om et B-vitamin! Det er man åbenbart fortsat i gang med – i al fald er calciumpangamat stadig ikke i handelen. Og man kunne blive ved med sådanne eksempler. Endvidere er den gentagne indvending, at naturmidler’s effekt ikke er dokumenteret, vel blot et vidnesbyrd om, at man ikke ulejliger sig ind på de tusindtallige internet-sider med artikler om dokumenterede forsøg med vitaminer, mineraler og urter. Alene om C-vitaminer findes så mange, at det vil tage halve år at læse sig igennem dem. Hvis vi ikke i fremtiden skal regeres af de ”store økonomiske interesser”, bliver det helt nødvendigt at se på FN’s og EU’s skjulte lovgivningsarbejde og dets tætte forbindelser til World Trade Organization og mange multinationale selskaber. Og især nu, hvor de, udenom alle forbrugerorganisationer, barsler med et gedigent forbud mod plante-, vitamin- og mineral-tilskud med det ene formål endeligt at redde medicinindustrien fra den farlige konkurrent, der er så meget mere virkningsfuld, og dertil uden bivirkninger, at man ikke kan stå sig i åben diskussion og ejheller tør overlade valget til den enkelte borger. Det bør få os op at stolene og ud til medierne, som ikke af sig selv har kastet sig over emnet. Og hvorfor debatterer medierne ikke dette emne? Måske er det for stor en mundfuld, måske bliver de selv holdt uvidende, måske er det for farligt? Men en Jersild kunne få en god udsendelse ud af at gå dybt i medicinens verden - han plejer at demonstrere det sande mod og mandshjerte til ikke at vige for magthaverne. Og hvis vi er rigtigt mange, der protesterer, kan det jo være svært at lukke munden på alle, uden at det vækker endnu mere postyr. Slutteligen er det vigtigt for mig at understrege følgende: Dette indlæg er ikke skrevet som et angreb på lægeverdenen. Der er megen kompetence og viden indenfor denne praksis, og jeg ved fra samarbejdet med mange læger, at de arbejder seriøst og i ønsket om at hjælpe deres patienter. Mange anvender i stigende grad selv alternative midler og er lige så uvidende om bagholdsangrebet, som vi andre er. Indlægget er alene skrevet for at gøre mennesker opmærksomme på, at der er ved at ske et overgreb fra medicinindustriens side på friheden til at tage vare på vor egen sundhed gennem egne valg. Og det sker i den såkaldt ”frie”, demokratiske verden som en skjult magtanvendelse, alene af hensyn til de kemiske industriers indtjening. Til jer, som vil bruge retten til at udtrykke jeres egen mening, clik ind på: http://www.health4us.org/codex.html#guidelines eller kontakt den danske forening: May Day (der støtter den internationale Alliance for Natural Health): kontakt@mayday-info.dk Gunver Juul Biomediciner, Psykoterapeut, Akupunktør Cand.mag.
Tilbage | Home | Sygdomme | Behandlingsformer | Vitaminer og mineraler | Mad & sundhed | Graviditet & fødsel | Online konsultation | Netshop | Telefonguiden


Korte nyheder
Alternativ information

Diverse artikler
Nyeste kommentarer

11.04 | 09:39

Du skriver fantastisk levende og det er bestemt interesant at læse. Om jeg s...

18.11 | 22:02

Der er nogen der lytter, fx. helt fra Honduras.

21.02 | 19:03

Skønt med et menneske der har en mase på hjertet

29.03 | 19:53

Jeg syn´s at denne side er vild for syg, især Alberte..(Luna)...